Prominentenklasse / Damesklasse

HET IS VERBODEN BARBEQUES TE GEBRUIKEN, TERRASSEN OP TE RICHTEN, ALCOHOLISCHE DRANKEN TE SCHENKEN AAN DERDEN EN GELUIDSINSTALLATIES TE GEBRUIKEN OP HET RENNERS KWARTIER.
BIJ OVERTREDING!!!! ZIE ARTIKEL 20 VAN DIT REGLEMENT.

VERBODEN BIER & FRIS EN ANDERE DRANKEN IN GLAS MEE TE BRENGEN!!!!!!!
BIJ OVERTREDING!!!!! ZIE ARTIKEL 20 VAN DIT REGLEMENT.

 1. De wedstrijd staat open voor een ieder, die in het bezit is van een geldig rijbewijs B.
 2. De wedstrijdauto dient uiterlijk om 10.30 uur in het rennerskwartier aanwezig te zijn en niet voor 8.00 uur
  1. de coureur moet zelf bij de auto aanwezig zijn, totdat de wedstrijdauto is gekeurd en dient al naar gelang de wedstrijdleiding beslist, zo nodig zijn geldig rijbewijs te tonen.
  2. voor aanvang van de wedstrijd mag men het rennerskwartier niet verlaten met de wedstrijdauto.
  3. de wedstrijdauto mag maar voor ��n klasse gebruikt worden.
 3. De wedstrijd is een zuivere snelheidsrace waarvoor de volgende bepalingen gelden:
  1. de bestuurder moet in de voorgeschreven richting rijden.
  2. wanneer de auto over de ploegvoor van de wedstrijdbaan komt, is de bestuurder verplicht de auto te laten staan en onmiddellijk het voertuig te verlaten.
  3. u mag de medecoureurs niet hinderen, als een medecoureur u geheel is gepasseerd, is de wedstrijd weer open.
  4. een ander coureur opwachten en bewust remmen is ten strengste verboden. Gebeurt dit wel, dan volgt onmiddellijke diskwalificatie voor de gehele wedstrijd. Combinatievorming, in welke vorm dan ook, is verboden.
  5. Monteurs en/of helpers mogen tijdens de wedstrijd niet op de wedstrijdbaan aanwezig zijn.
  6. het dragen van een valhelm met kindband en nekband is tijdens de wedstrijd verplicht, zolang je in de auto zit, ook al sta je stil.
 4. De deelnemende coureur rijdt voor eigen risico. De wedstrijdleiding stelt zich niet aansprakelijk voor, tijdens of na de wedstrijden voor de bestuurder, helper of monteur en voor desbetreffende auto.
 5. Ieder coureur, die zich heeft opgegeven voor de wedstrijd en die door welke omstandigheden dan ook, niet in staat is deel te nemen aan de wedstrijd, is verplicht dit per omgaande aan de wedstrijdleiding te melden. Dit geldt ook in geval van uitvallen en men niet meer kan meerijden in de volgende manches.
 6. De deelnemende coureurs dienen bij een opstopping op de wedstrijdbaan, deze zo snel mogelijk weer vrij te maken.
 7. Nette reclame mag op de auto gevoerd worden. Echter geen onzin of andere opschriften.
 8. Wedstrijdauto’s die worden opgeroepen om aan de start te verschijnen, moeten binnen 5 minuten op de startplaats aanwezig zijn. De auto’s mogen niet eerder op de startplaats verschijnen dan nadat ze opgeroepen zijn.
 9. Zowel de coureurs als zijn helper/monteur mogen niet onder invloed van alcoholhoudende dranken op de wedstrijdbaan verschijnen. Dit geldt voor en tijdens de gehele wedstrijd. Bij geconstateerde overtreding volgt diskwalificatie.
 10. Wanneer een coureur niet zelf de wedstrijdauto, waarmee hij/zij zich heeft laten inschrijven, bestuurt, dan wordt hij/zij gediskwalificeerd en vervallen alle prijzen en premies. Wanneer de coureur door omstandigheden niet zelf deel kan nemen aan de wedstrijd en het voornemen heeft een vervanger te laten deelnemen, kan hij/zij tot uiterlijk 8 werkdagen voor aanvang van de cross hierover een verzoek indienen bij het bestuur. Naam, adres, woonplaats en het nummer van een geldig rijbewijs van de eventuele vervanger, moeten op voorhand bekend gemaakt worden aan het bestuur. Daarna zal het bestuur hierover een beslissing nemen. Bij het niet in acht nemen van deze bepaling, kan er geen vervanger deelnemen aan de wedstrijd.
  De coureur is verplicht de gehele wedstrijd, zowel manches als finales, in dezelfde auto die gekeurd is, te rijden. Bij eventueel uitvallen mogen geen nummers verwisseld worden. Bij overtreding volgt diskwalificatie.
 11. Alle schade die op welke wijze dan ook wordt toegebracht, tijdens en na de wedstrijd, met of zonder wedstrijdauto, valt onder de verantwoordelijkheid van de coureur en zal als zodanig op hem verhaald worden.
 12. Schade aan de wedstrijdauto c.q. aan/afvoer van de auto door tractoren in dienst van de Stichting Autocross Eelde-Paterswolde is voor risico van de bestuurder van het getrokken voertuig.
 13. De wedstrijdauto moet aan de volgende eisen voldoen:
  1. de auto moet in dezelfde staat verkeren als wanneer men daarmee standaard op de openbare weg zou rijden en in serie gefabriceerd zijn. De carburateur keuze is vrij, ��n gasklephuis voor alle cylinders. Letop !!! dubbele webers zijn verboden. Verder is drukvulling toegestaan.
  2. een goed werkende stuurinrichting en remmen op vier wielen.
  3. de auto moet voorzien zijn van een stalen dak.
  4. In de auto dient een rolbeugel van ijzer te zijn aangebracht, welke beugel gelijk moet lopen aan de ronding van het dak. Dit ter voorkoming van het indeuken van het dak. Tevens moet er een buis worden aangebracht in het midden van het dak vierkant van de rolbeugel, dit ter voorkoming van het te ver indeuken van het dak (zie tekening A). De stijlen van de rolbeugel moeten achter de bestuurder van links naar rechts over de bodem verbonden zijn, tevens moet er een schuine verbinding (schoor) worden aangebracht. (zie tekening A).In elke lasverbinding dient een hoek- stuk van ongeveer 7 centimeter worden aan gebracht. Het portier aan de bestuurderszijde moet voorzien zijn van een verstevigingbuis, dit ter voorkoming van het indeuken van het portier. (zie tekening A). Minimum maten van de ronde buizen moeten 38 x 2,5 mm zijn. Of bij gebruik van vierkante kokers moeten de maten minimaal 40 x 2.5 mm zijn.
  5. in de auto moet minimaal een vierpunts veiligheidsgordel zijn aangebracht, welke door de bestuurder moet worden gebruikt gedurende de wedstrijd.
  6. de trekhaak moet geheel van de auto verwijderd zijn.
  7. er mogen geen nokken- of tractorbanden gebruikt worden. Het profiel van de banden mag niet dieper zijn dan 10 millimeter(1cm).
  8. de radiateur mag op de originele plaats zitten, maar mag ook in het bestuurderscompartiment geplaatst worden. Indien de radiateur in het bestuurderscompartiment geplaatst wordt, moet de radiateur goed afgeschermd zijn (zie voor afscherming radiateur KNAF reglement).
  9. de auto mag geen vierwielaandrijving hebben.
  10. zowel aan de voor- als aan de achterkant van de auto dient een deugdelijk sleepoog of ketting aangebracht te zijn.
  11. de accu van de auto moet zodanig zijn bevestigd, dat deze, in welke situatie dan ook, op zijn plaats blijft zitten (monteer bijvoorkeur een droge batterij).
  12. de brandstoftank die in de wedstrijdauto is aangebracht, moet deugdelijk zijn bevestigd, goed zijn afgesloten en dus voorzien zijn van een deugdelijke afsluitklep. De tank mag niet lekken.
  13. het portier aan de bestuurderszijde moet voorzien zijn van gaaswerk, zodat bij een eventuele botsing geen armen buiten de auto kunnen komen. Alleen de bestuurdersportier mag met plaatwerk verstevigd worden.
  14. de auto mag met een motor van maximaal 2500 cc en 5 cilinders uitgevoerd zijn.
  15. rem / stoflamp is verplicht en moet werken via contact.
 14. De deelnemende coureur is verplicht met een goed werkende auto te verschijnen. De ruiten en de voor- en achterlampen dienen uit de auto te zijn verwijderd. Tevens dient de bekleding geheel uit de auto te zijn verwijderd.
 15. Aan elke coureur wordt een wedstrijdnummer verstrekt bij inschrijving. Dit nummer moet boven op het dak van de wedstrijdauto worden aangebracht op een bord met de afmeting van 35 x 35 cm. Het nummer moet aan beide zijden goed lees- en zichtbaar zijn d.m.v. een wit bord met zwarte cijfers.EN MOET VOOR AANKOMST BIJ DE KEURING OP DE AUTO GEPLAATST ZIJN !!!
 16. Uit de wedstrijdauto mogen geen delen verwijderd worden zoals: bodemplaten, wielkasten en spatborden.
 17. De wedstrijdauto mag aan de voorzijde binnen de motorruimte verstevigd worden en mag met de veiligheidskooi verbonden zijn. Tevens mag men de veerpoten met elkaar verbinden. Buizen van de kooiconstructie geheel naar achteren is toegestaan (zie tekening A). Dus er mag geen versteviging buiten de auto worden aan gebracht, zoals verstevigingsbuizen in de originele bumpers.
 18. Coureurs kunnen op elk moment tijdens de wedstrijd een herkeuring verwachten. Wanneer de reglementen niet in acht zijn genomen wordt de coureur gediskwalificeerd en voor onbepaalde tijd geschorst.
 19. De coureur dient te allen tijde de wedstrijdauto te plaatsen op een vloeistofdicht kleed / zeil. Dit om eventuele vervuiling door olie, van de grond in het rennerskwartier, te voorkomen. Olielekkage dient onverwijld gemeld te worden aan de organisatie, zodat passende maatregelen genomen kunnen worden. De daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de coureur. In het rennerskwartier zullen vaten geplaatst worden t.b.v. afvalolie.
 20. Wanneer een coureur / aanhang / helper zich niet houdt aan de regels van dit reglement, de aanwijzingen van de wedstrijdleiding, ook in het rennerskwartier, niet opvolgt, of in handgemeen geraakt met andere coureurs / monteurs / helpers of wedstrijdleiding dan wordt hij / zij uitgesloten van deelname aan wedstrijden en vervallen alle prijzen en premies. Ieder coureur die deze regel overtreedt, wordt het inschrijven voor de volgende wedstrijden, georganiseerd door Stichting Autocross Eelde-Paterswolde, voor onbepaalde tijd verboden.
  In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdcommissie. Deze beslissing is bindend.

Als de cross, om welke redenen dan ook, moet worden afgelast, zal er door het bestuur een vervangende datum bepaald worden. Het volledige programma van de afgelaste cross zal dan weer worden verreden. Mocht een coureur verhinderd zijn die nieuwe datum, mag hij/zij een vervangende coureur op zijn/haar nummer laten rijden. Het inschrijfgeld wordt niet terug betaald. 

Een WA verzekering is afgesloten voor dekking van mogelijke schade of letsel aan: toeschouwers, aanwezigen op het terrein dat toegankelijk is voor deze mensen, voor schade welke moet zijn toegebracht door een deelnemende coureur met zijn / haar auto. Op het terrein zal aanwezig zijn de Brandweer en een E.H.B.O.-post.

Vrijestandaardklasse

HET IS VERBODEN BARBEQUES TE GEBRUIKEN, TERRASSEN OP TE RICHTEN, ALCOHOLISCHE DRANKEN TE SCHENKEN AAN DERDEN EN GELUIDSINSTALLATIES TE GEBRUIKEN OP HET RENNERS KWARTIER.
BIJ OVERTREDING!!!! 
VOLGT DISKWALIFICATIE.

VERBODEN BIER & FRIS EN ANDERE DRANKEN IN GLAS MEE TE BRENGEN!!!!!
BIJ OVERTREDING!!! VOLGT DISKWALIFICATIE.

Voor de vrijestandaardklasse wordt het reglement van NAB/NAC gehanteerd en een transponder is verplicht. Bij overtreding volgt 

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdcommissie. Deze beslissing is bindend.

Als de cross, om welke redenen dan ook, moet worden afgelast, zal er door het bestuur een vervangende datum bepaald worden. Het volledige programma van de afgelaste cross zal dan weer worden verreden. Mocht een coureur verhinderd zijn die nieuwe datum, mag hij/zij een vervangende coureur op zijn/haar nummer te laten rijden. Het inschrijfgeld wordt niet terug betaald.

Een WA verzekering is afgesloten voor dekking van mogelijke schade of letsel aan: toeschouwers, aanwezigen op het terrein dat toegankelijk is voor deze mensen, voor schade welke moet zijn toegebracht door een deelnemende coureur met zijn / haar auto. Op het terrein zal aanwezig zijn de Brandweer en een E.H.B.O.-post.

Junioren

HET IS VERBODEN BARBEQUES TE GEBRUIKEN, TERRASSEN OP TE RICHTEN, ALCOHOLISCHE DRANKEN TE SCHENKEN AAN DERDEN EN GELUIDSINSTALLATIES TE GEBRUIKEN OP HET RENNERS KWARTIER.
BIJ OVERTREDING!!!! 
VOLGT DISKWALIFICATIE.

VERBODEN BIER & FRIS EN ANDERE DRANKEN IN GLAS MEE TE BRENGEN!!!!!
BIJ OVERTREDING!!! VOLGT DISKWALIFICATIE.

Tot nader bericht wordt het NAC en NAB reglement gehanteerd bij de junioren klasse!

Een transponder is bij de St. Autocross Eelde-Paterswolde verplicht!

 Zie: www.nac-autocross.nl

Rodeo klasse

HET IS VERBODEN BARBEQUES TE GEBRUIKEN, TERRASSEN OP TE RICHTEN, ALCOHOLISCHE DRANKEN TE SCHENKEN AAN DERDEN EN GELUIDSINSTALLATIES TE GEBRUIKEN OP HET RENNERS KWARTIER.
BIJ OVERTREDING!!!! 
VOLGT DISKWALIFICATIE.

VERBODEN BIER & FRIS EN ANDERE DRANKEN IN GLAS MEE TE BRENGEN!!!!!
BIJ OVERTREDING!!! 
VOLGT DISKWALIFICATIE.

Zie het NAC reglement op www.nac-autocross.nl  Algemeen en

Rodeo reglement.

Een transponder is niet nodig bij de St. Autocross Eelde-Paterswolde.

Transponder

Transponder informatie.

Stichting Autocross Eelde-Paterswolde.

Gaat ook in seizoen 2018 beginnen met  de tijdwaarneming van transponders. Dit levert voor zowel de coureurs als voor ons als organisatie S.A.E.P enorme voordelen op.  Alle klasses  van S.A.E.P rijden met transponders

Iedere coureur is ten allen tijde zelf verantwoordelijk voor een (goed) werkende transponder. 

Deze kan men huren bij S.A.E.P

Voor een dag 20 euro en een borg van 200 euro

Wij krijgen nu vragen welke transponder men nodig heeft, vandaar dat we dit hier nog even zullen uitlichten.

Welke transponder ben ik nodig?
We maken bij S.A.E.P gebruik van het MyLaps MX3 timing system (via Sportscom). De coureur is daarom het (merk) AMB of Mylaps, type MX transponder nodig, deze hebben een oranje kleur. (Let op, de rode CAR transponders zijn niet geschikt!!)

Ook de nieuwste transponders van Mylaps, de X2, is op ons systeem te gebruiken, maar biedt geen voordelen t.o.v. de “classic” transponders. Ook bij deze is het belangrijke dat het type MX gebruikt wordt. Alleen de onderstaande transponders zijn dus geschikt:

 

MX Transponder van MyLaps Mylaps X2 MX transponder AMB MX transponder

 

Best duur, zo’n transponder! Kan dat anders?
Transponders zijn in aanschaf inderdaad relatief kostbaar. Voordeel is wel dat ze eigenlijk “nooit” stuk gaan. Bij normaal gebruik en onderhoud gaat een transponder met gemak zeker 10 jaar mee. Vanaf half 2015 zijn transponders alleen nog via het Flex principe verkrijgbaar.

Dit betekent dat men vanaf nu alleen nog een X2 kunt aanschaffen via MyLaps, de zogenaamde FLEX transponder. Dit betekent dat men eenmalig een bedrag betaald voor de transponder, deze dient dan, onder voorbehoud van keuze, elk jaar “geactiveert” te worden. Voor de X2 transponders zijn 2 mogelijkheden, standaard uitvoering met accu, en de direct powered, die constant gevoed dient te worden met 12volt.

Hieronder de mogelijkheden op dit moment:

 

Type transponder

Bedrag

Mylaps MX type X2, 1 jaar standaard €101,-
Mylaps MX type X2, 1 jaar direct powered €138,-
Mylaps MX type X2, 2 jaar standaard €138,-
Mylaps MX type X2, 2 jaar direct powered €186,-
Mylaps MX type X2, 5 jaar standaard €236,99
Mylaps MX type X2, 5 jaar direct powered €296,99

 

Na de gekozen termijn (1, 2 of 5 jaar) dient de transponder opnieuw geactiveerd te worden, dit kost voor 1 jaar €58,- voor 2 jaar €96,- en voor 5 jaar €198,- Opnieuw activeren kan eenvoudig via internet. Let op, een losse 220v lader word niet meegeleverd, opladen kan alleen via een USB aansluiting. Losse 220v lader kost €25,- extra. De transponder blijft ten alle tijden van jezelf, en Mylaps geeft ten tijde van een actief abonnement altijd garantie op de transponder.

Meer informatie en bestellen kan via  de website van Mylaps, klik daarvoor HIERRR. Of via Jo Rikken Sports Timing, klik daarvoor HIERRR Nog vragen? Gebruik onderstaand formulier en we helpen u graag!

Montagewijze:
In de meest voorkomende klasses dient de transponder gemonteerd te worden aan de bijrijderszijde van de auto, ter hoogte van de B-stijl.

Zo dient de transponder gemonteerd te worden

Mocht de (werkende) transponder op een andere plek gemonteerd zijn dan aangegeven, en mocht de coureur hier baat bij hebben, kan men hier voor worden geschorst voor de hele dag!

Waar verder op te letten:
Zoals gezegd is elke coureur zelf verantwoordelijk voor een correct gemonteerde – en werkende transponder. Zorg er dus voor dat je ruim voor een wedstrijd de transponder aan de oplader legt, de gemiddelde oplaadtijd voor een transponder is 12 tot 18uur. Wanneer de transponder geheel opgeladen is, zal deze 4x groen knipperen. Wanneer deze nogsteeds rood knippert is of de accu/transponder defect, of deze dient weer opgewaardeerd te worden. Voor de accu van de transponder is het overigens beter deze constant aan de lader te leggen, dit werkt dan als een druppel lader waardoor de accu langer meegaat.

Let dus op, ook wanneer u een gebruikte transponder aanschaft, dat deze dus na geheel te zijn opgeladen, 4x groen knippert.Knippert deze rood, schaf hem dan niet aan! Er bestaat een risico dat men een FLEX transponder aanschaft die opgewaardeerd dient te worden. Laat in de dit geval het transponder nummer checken bij Jo Rikken.

Mobiele App
Bijkomend voordeel voor de coureur is dat men na een wedstrijd dag de (persoonlijke) uitslagen kan terug zien via internet.  Dit kan men doen op de site van Mylaps. Ook kun je resultaten vinden via een app op je smartphone, zoek hiervoor naar Mylaps in je appstore van je smartphone!

Belangrijke links:
MyLaps Sports Timing (Fabrikant transponder systemen)
Jo Rikken Tuning – Sports – Timing (Importeur MyLaps Nederland)

Heeft u verder nog vragen, opmerkingen of wilt u een transponder aanschaffen? We helpen u graag. Neem contact op via het contactformulier.

Privacyreglement

Privacyreglement Stichting Autocross Eelde Paterswolde

Stichting Autocross Eelde Paterswolde, p/a Hoofdweg 37, 9761 EA Eelde, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

http:/stichtingautocrosseelde.nl, Hoofdweg 37 9761 EA Eelde,  06-22586178. Neeltje Bekkering is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting Autocross Eelde Paterswolde. Zij is te bereiken via info@autocrosseelde.nl of 06-22586178.

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Stichting Autocross Eelde Paterswolde verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:  
– Voor- en achternaam  
– Geslacht  
– Geboortedatum  
– Adresgegevens  
– Telefoonnummer  
– E-mailadres  
– Rijbewijsnummer of licentienummer  
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch  
– Bankrekeningnummer  
– Foto’s  
 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Stichting Autocross Eelde Paterswolde verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:  
 
– gegevens van personen jonger dan 16 jaar; dit doordat deze personen zich via onze website inschrijven om mee te doen aan één van onze crosses. Wij gaan er daarbij vanuit dat zij toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@stichtingautocrosseelde.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Stichting Autocross Eelde Paterswolde verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 
 
– Het afhandelen van jouw betaling  
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren  
– Het opstellen van een programmaboekje  
– Het op de website en facebook pagina’s vermelden van uitslagen en foto’s, al dan niet verder gedeeld door media  

Geautomatiseerde besluitvorming:

Stichting Autocross Eelde Paterswolde neemt  niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Autocross Eelde Paterswolde) tussen zit. Stichting Autocross Eelde Paterswolde gebruikt Excel om hierin een overzicht te maken van de deelnemers en deze in te delen per manche per serie, op basis van verschillende selectiecriteria. Hierbij is altijd minimaal 1 medewerker van Stichting Autocross Eelde Paterswolde aanwezig. Op deze manier proberen wij onafhankelijk goede series in te delen, zonder rijders te bevoordelen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Stichting Autocross Eelde Paterswolde bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:  
Gegevens van de inschrijving: 7 jaar  
Financiële gegevens m.b.t. betaling: 7 jaar  
Algemene gegevens en foto’s: 15 jaar  

Stichting Autocross Eelde Paterswolde deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Stichting Autocross Eelde Paterswolde blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Stichting Autocross Eelde Paterswolde jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming. Deze andere derden zijn media bedrijven die namen, foto’s enz. willen plaatsen in krant of op websites.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Stichting Autocross Eelde Paterswolde gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies

meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stichting Autocross Eelde Paterswolde en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@stichtingautocrosseelde.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Stichting Autocross Eelde Paterswolde wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Stichting Autocross Eelde Paterswolde neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@stichtingautocrosseelde.nl