Privacyreglement Stichting Autocross Eelde Paterswolde Stichting Autocross Eelde Paterswolde, p/a Hoofdweg 37, 9761 EA Eelde, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens: Stichting Autocross Eelde-Paterswolde, Hoofdweg 37 9761 EA Eelde,  06-22586178. Neeltje Bekkering is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting Autocross Eelde Paterswolde. Zij is te bereiken via info@autocrosseelde.nl of 06-22586178. Persoonsgegevens die wij verwerken: Stichting Autocross Eelde Paterswolde verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:   – Voor- en achternaam   – Geslacht   – Geboortedatum   – Adresgegevens   – Telefoonnummer   – E-mailadres   – Rijbewijsnummer of licentienummer   – Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch   – Bankrekeningnummer   – Foto’s     Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken: Stichting Autocross Eelde Paterswolde verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:     – gegevens van personen jonger dan 16 jaar; dit doordat deze personen zich via onze website inschrijven om mee te doen aan één van onze crosses. Wij gaan er daarbij vanuit dat zij toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@stichtingautocrosseelde.nl, dan verwijderen wij deze informatie. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken: Stichting Autocross Eelde Paterswolde verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:    – Het afhandelen van jouw betaling   – Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren   – Het opstellen van een programmaboekje   – Het op de website en facebook pagina’s vermelden van uitslagen en foto’s, al dan niet verder gedeeld door media   Geautomatiseerde besluitvorming: Stichting Autocross Eelde Paterswolde neemt  niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Autocross Eelde Paterswolde) tussen zit. Stichting Autocross Eelde Paterswolde gebruikt Excel om hierin een overzicht te maken van de deelnemers en deze in te delen per manche per serie, op basis van verschillende selectiecriteria. Hierbij is altijd minimaal 1 medewerker van Stichting Autocross Eelde Paterswolde aanwezig. Op deze manier proberen wij onafhankelijk goede series in te delen, zonder rijders te bevoordelen. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren: Stichting Autocross Eelde Paterswolde bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:   Gegevens van de inschrijving: 7 jaar   Financiële gegevens m.b.t. betaling: 7 jaar   Algemene gegevens en foto’s: 15 jaar   Stichting Autocross Eelde Paterswolde deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Stichting Autocross Eelde Paterswolde blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Stichting Autocross Eelde Paterswolde jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming. Deze andere derden zijn media bedrijven die namen, foto’s enz. willen plaatsen in krant of op websites. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken: Stichting Autocross Eelde Paterswolde gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen: Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stichting Autocross Eelde Paterswolde en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdragen van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@stichtingautocrosseelde.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Stichting Autocross Eelde Paterswolde wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons Hoe wij persoonsgegevens beveiligen: Stichting Autocross Eelde Paterswolde neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@stichtingautocrosseelde.nl