Algemene Voorwaarden

Annuleringsregeling voor deelnemers aan de autocross van S.A.E.P.

Deze regeling geldt voor de volgende annuleringen van deelnemers : Ziekte, ongeval en overlijden van deelnemers én familieleden van de essentiële deelnemers in de eerste en tweede graad.
Voor annulering als gevolg van ziekte is het essentieel dat de zieke onder doktersbehandeling is en hiervoor op verzoek een verklaring wordt afgegeven.

Deelnemer dient via de email contact op te nemen met de Stichting Autocross Eelde Paterswolde met daarbij de vermelding annulering. In de mail moet een telefoonnummer staan, waarop deelnemer bereikbaar is, zodat er contact opgenomen kan worden om de annulering te bespreken. Indien er tot 2 weken voor de autocross wordt geannuleerd, kan dit zonder kosten geschieden en kan het inschrijfgeld worden teruggestort. Bij latere annulering is het volledige inschrijfgeld verschuldigd.

Algemene Voorwaarden Deelnemers en Bezoeker en/of deelnemers Stichting Autocross Eelde Paterswolde

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: ‘Algemene Voorwaarden’, deze algemene voorwaarden zijn raadpleegbaar op www.autocrosseelde.nl/algemene-voorwaarden

Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich inschrijft voor deelname aan de autocross Eelde en het inschrijfgeld heeft voldaan. Dit kan alleen via de website.

Bezoeker en/of deelnemer: de natuurlijke persoon die een Toegangsbewijs voor het de autocross koopt en/of de autocross bezoekt.

Autocross: de autocross georganiseerd door de Stichting Autocross Eelde Paterswolde, op het afgezette terrein hiervoor.

Organisator: Stichting Autocross Eelde Paterswolde, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer  41018910.

Overeenkomst: de overeenkomst tussen organisator en bezoeker en/of deelnemer ter zake het tegen betaling verlenen van diensten in verband met de autocross, meer specifiek het verlenen van recht op deelname en/of recht op toegang tot de autocross. De overeenkomst en de algemene voorwaarden vormen een onverbrekelijk geheel.

Overmacht: Een tekortkoming die niet aan Organisator kan worden toegerekend omdat deze niet is te wijten aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt, waaronder: slechte weeromstandigheden, epidemieën, stakingen, brand, instorting, van overheidswege opgelegde voorschriften, oorlogsomstandigheden, terroristische dreiging, terroristische aanslagen etc.

Toegangsbewijs: een door Organisator aan Bezoeker en/of deelnemer geleverd fysiek en / of digitaal document, ticket of barcode, dat recht geeft op toegang tot de autocross.

Bewijs van inschrijving: een door de organisator aan deelnemer geleverd fysiek en/of digitaal document, ticket of barcode, dat recht geeft op deelname aan de autocross. Het bewijs van inschrijving staat op naam. Het bewijs van inschrijving is alleen geldig in combinatie met een toegangsbewijs.

Artikel 2 Toepasselijkheid, Totstandkoming Overeenkomst

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Organisator, alle Overeenkomsten tussen Organisator en Bezoeker en/of deelnemer en alle Toegangsbewijzen van Organisator.

2.2 De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Bezoeker en/of deelnemer een Toegangsbewijs voor de autocross bestelt en / of afneemt bij Organisator. De deelnemer dient naast het toegangsbewijs ook te beschikken over een bewijs van inschrijving.  Door verkrijging en / of gebruik van een Toegangsbewijs en / of betreding van de autocross aanvaardt Bezoeker en/of deelnemer de inhoud van deze Algemene Voorwaarden en het huishoudelijk reglement.

2.3 De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Bezoeker en/of deelnemer wordt door Organisator van de hand gewezen.

Artikel 3 Kennisneming

3.1 De Algemene Voorwaarden worden vóór of bij het sluiten van de Overeenkomst langs elektronische weg ter beschikking gesteld op een zodanige wijze dat Bezoeker en/of deelnemer deze kan opslaan voor latere kennisneming. De Algemene Voorwaarden kunnen voorts worden geraadpleegd via www.autocrosseelde.nl/algemenevoorwaarden. Bovendien zullen de Algemene Voorwaarden op eerste verzoek van Bezoeker en/of deelnemer langs elektronische weg of op andere wijze worden toegezonden.

Artikel 4 Toegang tot en deelname aan de autocross

4.1 Het bewijs van inschrijving geeft de deelnemer recht op deelname aan de autocross, mits de deelnemer ook in het bezit is van een toegangsbewijs én voldoet aan de voorwaarden van de inschrijving voor de klasse waarin hij en/of zij wil uitkomen.

4.2 Het Toegangsbewijs geeft Bezoeker en/of deelnemer recht op toegang tot de autocross.

4.3 Bezoeker en/of deelnemer verkrijgt uitsluitend toegang tot de autocross  op vertoon van een geldig Toegangsbewijs. Organisator garandeert de geldigheid van het Toegangsbewijs uitsluitend indien het is aangeschaft bij Organisator. De bewijslast daarvan rust op de Bezoeker en/of deelnemer.

4.4 Het Toegangsbewijs wordt eenmalig verstrekt en geeft toegang tot de autocross aan één persoon, te weten degene die het Toegangsbewijs als eerste toont bij aanvang van de autocross. Organisator is niet gehouden om nadere controle te verrichten ten aanzien van Toegangsbewijzen. Hieruit volgt tevens dat het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het Toegangsbewijs op Bezoeker en/of deelnemer rust vanaf het moment dat het Toegangsbewijs aan Bezoeker en/of deelnemer ter beschikking is gesteld.

4.5 Het Toegangsbewijs verstrekt toegang tot de autocross aan Bezoeker en/of deelnemer ouder dan 12 jaar. Bezoekers van 12 jaar of jonger kunnen de autocross zonder kosten bezoeken. Deelnemers onder de 12 jaar zijn niet toegestaan.

4.6 Indien Bezoeker en/of deelnemer de autocross verlaat, dan vervalt het recht op toegang en is Bezoeker en/of deelnemer niet gerechtigd de autocross opnieuw te betreden. Dit kan alleen voorkomen worden indien de bezoeker en/of deelnemer bij het verlaten van het terrein bij de kassa’s een stempel haalt waardoor de bezoeker en/of deelnemer op vertoon van de stempel weer toegang heeft.

4.7 Het Toegangsbewijs blijft eigendom van Organisator.

4.8 Toegangsbewijzen kunnen niet worden geretourneerd.

4.9 Organisator behoudt zich het recht voor om een maximum te stellen aan het aantal Toegangsbewijzen dat per persoon besteld kan worden.

Artikel 5 Verbod op doorverkoop Toegangsbewijs

5.1 Het is Bezoeker en/of deelnemer niet toegestaan om het Toegangsbewijs door te verkopen en / of met een winstoogmerk aan te bieden aan derden en / of te vervalsen.

5.2 Indien Bezoeker en/of deelnemer het Toegangsbewijs om niet en zonder winstoogmerk aan een derde ter beschikking stelt, dan draagt Bezoeker en/of deelnemer de gehele rechtsverhouding tot Organisator (inclusief de Algemene Voorwaarden) over aan deze derde en / of is Bezoeker en/of deelnemer verplicht de gehele rechtsverhouding tot Organisator (inclusief de Algemene Voorwaarden) over te dragen aan deze derde.

5.3 Organisator kan besluiten om Toegangsbewijzen op naam te verkopen. Het is Bezoeker en/of deelnemer dan niet toegestaan om de Overeenkomst en / of rechten die daaruit voortvloeien over te dragen aan een derde. Dit beding heeft goederenrechtelijke derdenwerking. Organisator is gerechtigd om de identiteit van de houder van het Toegangsbewijs te controleren, en de toegang tot de autocross te ontzeggen indien deze niet overeenkomt met de geregistreerde naam zonder dat Organisator gehouden is tot schadevergoeding en / of terugbetaling van entreegelden.

5.4 Indien Bezoeker en/of deelnemer de verplichtingen uit dit artikel niet nakomt, dan is Bezoeker en/of deelnemer een direct opeisbare boete verschuldigd aan Organisator ter hoogte van
€ 10.000,00 per overtreding en € 5.000,00 voor iedere dag dat de overtreding voortduurt zonder af te doen aan het recht van Organisator om van Bezoeker en/of deelnemer nakoming en / of vergoeding van de geleden of nog te lijden schade te vorderen. Organisator heeft in dat geval tevens het recht om het Toegangsbewijs ongeldig te verklaren en / of Bezoeker en/of deelnemer de (verdere) toegang tot de autocross te ontzeggen, zonder dat Bezoeker en/of deelnemer recht heeft op schadevergoeding, compensatie en / of terugbetaling van entreegelden.

Artikel 6 verbod op doorverkoop bewijs van inschrijving

6.1 Het is de deelnemer niet toegestaan om het bewijs van inschrijving door te verkopen aan derden zonder hiervoor de uitdrukkelijke toestemming te hebben ontvangen van de organisator. Indien de deelnemer het bewijs van inschrijving wil doorverkopen, dient hij/zij hiervoor per email contact op te nemen met de organisator via het email-adres info@autocrosseelde.nl. Het eventueel doorverkopen van het bewijs van inschrijving kan tot uiterlijk 48 uur voor aanvang van de autocross.

Artikel 7 Verplichtingen Bezoeker en/of deelnemer

7.1 Bezoeker en/of deelnemer is verplicht om zich bij het betreden van de autocross te laten fouilleren. Tevens is Organisator gerechtigd tassen van Bezoeker en/of deelnemer te doorzoeken.

7.2 De Bezoeker en/of deelnemer is verplicht om zich op eerste verzoek te legitimeren door middel van het vertonen van een geldig identiteitsbewijs.

7.3 Het is verboden de volgende zaken in bezit te hebben of mee te nemen naar de autocross: voedsel, al dan niet alcoholhoudende dranken, drugs, andere verboden middelen, glaswerk, blik, deodorant met drijfgas, vuurwerk, wapens, en / of andere gevaarlijke voorwerpen. Organisator heeft het recht om deze zaken in beslag te nemen. De beslissing van Organisator hieromtrent is bindend. In beslaggenomen zaken worden niet geretourneerd en vernietigd door Organisator en / of een door Organisator aangewezen derde.

7.4 Het is tevens verboden om dieren mee te nemen naar de autocross, mits aangelijnd.

7.5 Registratie van de autocross door middel van professionele opnameapparatuur is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Organisator. Onder professionele opnameapparatuur wordt onder meer verstaan alle camera’s groter dan pocketformaat en / of camera’s voorzien van verwisselbare lenzen. Indien Bezoeker en/of deelnemer in strijd handelt met dit beding, dan heeft Organisator het recht om de registratie in beslag te nemen en naar eigen discretie te vernietigen, te gebruiken en / of te exploiteren.

7.6 Indien door Bezoeker en/of deelnemer registraties zijn gemaakt van een deel van de autocross met behulp van niet-professionele opnameapparatuur (zoals een smartphone), dan zijn deze registraties strikt voor eigen gebruik en mogen deze op geen enkele wijze door de Bezoeker en/of deelnemer worden geëxploiteerd en / of met een commercieel oogmerk openbaar gemaakt worden.

7.7 Bezoeker en/of deelnemer is verplicht om zich te houden aan de veiligheidsvoorschriften – waaronder de huisregels – en de aanwijzingen van Organisator, de opdrachtnemers van Organisator, de beveiliging, de politie, de brandweer en andere bevoegde partijen. In dit verband zal Bezoeker en/of deelnemer zich tijdens de autocross uitsluitend begeven in voor bezoeker en/of deelnemers toegestane ruimtes zoals door Organisator afgebakend.

7.8 Het is Bezoeker en/of deelnemer niet toegestaan om andere bezoeker en/of deelnemers en aanwezig personeel tijdens de autocross lastig te vallen, te hinderen en / of agressief te benaderen. Het is de Bezoeker en/of deelnemer tevens niet toegestaan om tijdens de autocross in staat van openbare dronkenschap te verkeren, onder invloed van drugs te zijn en / of te urineren buiten de daarvoor bestemde openbare toiletruimtes. Indien er op de autocross een rookverbod van kracht is, dan geldt dit verbod ten aanzien van alle rookwaren, waaronder elektronische rookwaren (e-sigaretten).

7.9 Het is Bezoeker en/of deelnemer niet toegestaan om op- of rondom de autocross flyers, folders of andere zaken te verspreiden, tenzij Organisator daarvoor toestemming heeft gegeven.

Artikel 8 Ontzegging toegang Autocross

8.1 Indien Bezoeker en/of deelnemer een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden niet naleeft, dan is Organisator zonder nadere waarschuwing gerechtigd het Toegangsbewijs ongeldig te verklaren en / of Bezoeker en/of deelnemer de (verdere) toegang tot de autocross te ontzeggen en / of Bezoeker en/of deelnemer te verwijderen van de autocross.

8.2 Organisator behoudt zich het recht voor Bezoeker en/of deelnemer de (verdere) toegang tot de autocross te ontzeggen en / of van de autocross te verwijderen, indien Organisator dit redelijkerwijs nodig acht ter handhaving van de openbare orde en de veiligheid tijdens de autocross.

8.3 Bezoeker en/of deelnemer heeft in de in dit artikel genoemde gevallen geen recht op schadevergoeding, compensatie en / of terugbetaling van entreegelden.

Artikel 9 Registratie Autocross door of namens Organisator

9.1 Organisator heeft het recht om de autocross te registreren, waaronder het recht om beeld- en / of geluidsopnamen te (doen) maken van het Autocross, van Bezoeker en/of deelnemer en de overige bezoeker en/of deelnemers van de autocross. Organisator is gerechtigd deze beeld- en / of geluidsopnamen te exploiteren en / of te verveelvoudigen en / of openbaar te (doen) maken in welke vorm en op welke wijze dan ook. Door betreding van de autocross verleent Bezoeker en/of deelnemer onvoorwaardelijk toestemming tot het maken van voornoemde opnamen inclusief de bewerking, de openbaarmaking en de exploitatie daarvan, zonder dat Organisator enige vergoeding aan Bezoeker en/of deelnemer verschuldigd is.

9.2 Voor zover Bezoeker en/of deelnemer enig recht (waaronder naburig- en / of auteurs- en / of portretrecht) toekomt met betrekking tot voornoemde opnamen, dan draagt de Bezoeker en/of deelnemer deze rechten hierbij bij voorbaat en zonder enige beperking over aan Organisator en doet Bezoeker en/of deelnemer hierbij onherroepelijk afstand van zijn / haar persoonlijkheidsrechten, althans zal de Bezoeker en/of deelnemer daar geen beroep op doen. Mocht deze overdracht bij voorbaat niet rechtsgeldig zijn, dan is Bezoeker en/of deelnemer verplicht om op eerste verzoek van Organisator een overdrachtsakte te ondertekenen waarin voornoemde rechten alsnog om niet aan Organisator en / of aan een aan haar gelieerde vennootschap worden overgedragen.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

10.1 Het bijwonen van de autocross geschiedt op eigen risico van Bezoeker en/of deelnemer. Organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gehoorschade, zichtschade, blindheid of ander lichamelijk letsel ontstaan door het bijwonen van de autocross. Tijdens de autocross wordt meer dan 85 dB(A) (decibel) aan geluid geproduceerd en op voorkomende plaatsen ligt het geluidsniveau ruimschoots hoger. Organisator adviseert Bezoeker en/of deelnemer uitdrukkelijk gehoorbescherming te dragen tijdens de autocross.

10.2 Organisator is uitsluitend aansprakelijk voor schade van Bezoeker en/of deelnemer die het gevolg is van een aan Organisator toerekenbare tekortkoming. De totale aansprakelijkheid van Organisator is altijd beperkt tot de vergoeding van de directe schade van Bezoeker en/of deelnemer, met dien verstande dat deze aansprakelijkheid altijd beperkt is tot het bedrag dat door de verzekeraar van Organisator zal worden uitgekeerd.

10.3 Aansprakelijkheid van Organisator voor indirecte schade is uitgesloten. Onder indirecte schade wordt onder meer begrepen gevolgschade, immateriële schade, gederfde winst en / of andere gederfde inkomsten.

10.4 Tevens is Organisator niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen van Organisator.

10.5 De op het Toegangsbewijs genoemde aanvangstijd van de autocross is onder voorbehoud. Organisator streeft ernaar dat de autocross zoveel mogelijk volgens het aangekondigde tijdschema wordt uitgevoerd. Organisator aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor afwijkingen daarin en voor enige schade die hierdoor wordt veroorzaakt voor Bezoeker en/of deelnemer.

10.6 Bezoeker en/of deelnemer vrijwaart Organisator voor alle aanspraken van derden ter zake schade waarvoor de Bezoeker en/of deelnemer jegens die derden op grond van de wet aansprakelijk is.

Artikel 11 Overmacht

11.1 Ingeval van Overmacht, heeft Organisator het recht om de autocross 1) te verplaatsen naar een andere datum of 2) af te gelasten.

11.2 Indien Organisator de autocross ingeval van Overmacht verplaatst naar een andere datum, dan is het Toegangsbewijs geldig voor die andere (nieuwe) datum.

11.3 Als Organisator de autocross in geval van Overmacht afgelast voordat de autocross is aangevangen, dan is Organisator uitsluitend gehouden om aan Bezoeker en/of deelnemer de entreeprijs terug te betalen die is vermeld op het Toegangsbewijs (exclusief servicekosten). Bezoeker en / of deelnemer kan ook het entreebewijs of deelnamebewijs gebruiken voor entree van de vervangende autocross. Ter voorkoming van misverstanden is het voorgaande niet van toepassing als Organisator van de Autocross ingeval van Overmacht afgelast tijdens de autocross (dat wil zeggen: nadat de autocross is aangevangen). Bezoeker en/of deelnemer kan in geen geval aanspraak maken op toegang tot een ander en / of vervangend Autocross.

Artikel 12 Persoonsgegevens

12.1 Organisator verwerkt de persoonsgegevens van Bezoeker en/of deelnemer in overeenstemming met haar privacy policy. Deze privacy policy kan worden geraadpleegd via www.autocrosseelde.nl/privacy.

Artikel 13 Covid 19

13.1 Bezoeker en/of deelnemer dient zich te houden aan de RIVM richtlijnen in verband met Covid 19. De richtlijnen zijn aan verandering onderhevig. De meest recente versie kan worden geraadpleegd via de website van het RIVM.

Artikel 14 Wijziging

14.1 Organisator behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De gewijzigde versie van de Algemene Voorwaarden zal op duidelijke wijze worden gepubliceerd op de website van Organisator. De gewijzigde versie van de Algemene Voorwaarden geldt vanaf het moment van publicatie. Organisator adviseert Bezoeker en/of deelnemer met enige regelmaat te controleren of de Algemene Voorwaarden zijn gewijzigd.

Artikel 15 Conversie

15.1 Indien één of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. Organisator en Bezoeker en/of deelnemer zullen in dat geval de nietige of vernietigde bepaling(en) vervangen door (een) rechtsgeldige bepaling(en), waarbij zoveel mogelijk aansluiting wordt gezocht bij de oorspronkelijke bedoeling van het betreffende artikel.

Artikel 16 Toepasselijk recht, bevoegde rechter

16.1 Op de Algemene Voorwaarden en de daarmee verband houdende Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

16.2 Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de Algemene Voorwaarden en / of de Overeenkomst zullen exclusief – met uitsluiting van iedere andere rechtbank – worden voorgelegd aan de rechtbank te Assen.